Podnikání

Hlídat změny v legislativě, regulacích, nařízeních a zákazech je šílené. Shodují se živnostníci. Máme řešení.

Renata Lichtenegerová

Hlídat změny v legislativě, regulacích, nařízeních a zákazech je šílené. Shodují se živnostníci. Máme řešení.

Časté legislativní změny a úpravy úprav všelijakých vyhlášek živnostníky dohání k šílenství. Paní Marta z Lovosic provozuje pojízdnou prodejnu. V jejích jednašedesáti letech je obtížné sledovat neustálé změny v požadavcích na její provoz. S internetem pracuje jen velmi omezeně, přijmout a odeslat e-mail s objednávkou se už naučila, na složitější úkony si musí povolat syna.

Dnes tedy o pojízdných prodejnách... Co všechno musejí provozovatelé splňovat, aby jejich pojízdný byznys neutrpěl po setkání s úředníky. Své kontrolory vysílají po stopách prodejen na kolech nejrůznější státní instituce, především pak ale tyto úřady:

Obecní živnostenský úřad

Obecní živnostenské úřady se při kontrole pojízdné provozovny zaměřují zejména na plnění povinností stanovených § 17 živnostenského zákona. Jejich výčet jsme taktéž uváděli v minulém článku. Zajímat se mohou ale také o dodržování povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Jedná se o povinnosti podle § 9 až 13, § 14a až 16 a § 18 tohoto zákona v oblasti obchodu a služeb, jako jsou například informační povinnosti týkající se označení výrobků, povinnost prodávajícího na žádost spotřebitele výrobek předvést, umožňuje-li to povaha výrobku, povinnost podnikatele na žádost spotřebitele vydat doklad o zakoupení zboží nebo o poskytnutí služby, povinnost podnikatele informovat spotřebitele o peněžní částce za výkup vratných zálohovaných obalů a tuto informaci na viditelném místě zpřístupnit

Česká obchodní inspekce (ČOI)

Mezi prodejci obecně hodně obávaná „Čojka“ je hlavním dozorovým orgánem nad zákonem o ochraně spotřebitele, tudíž jí přísluší například kontrola prodeje výrobků ve správné hmotnosti, míře nebo množství, kontrola prodeje výrobků (kromě potravin) v předepsané nebo schválené jakosti nebo v jakosti jím uvedené či kontrola plnění informačních povinností týkajících se označení výrobků.

Podle druhu sortimentu se pak požadavky úředníků pochopitelně liší, určitý obrázek si ale můžeme udělat třeba na příkladu prodejny textilu. „Z pohledu České obchodní inspekce je nutné mít platné živnostenské oprávnění, není směrodatné, zda je vyvěšeno, nicméně na vyžádání inspektora jej podnikatel musí doložit. Inspektoři dále kontrolují, zda má prodejce všechny výrobky řádně označené cenou,“ vyjmenovává mluvčí ČOI Jiří Fröhlich s tím, že v případě textilu budou úředníci vyžadovat také úředně ověřený metr (podobně, jako by třeba u nápojů hledali „cejchované“, tedy úředně ověřené sklo). Dále se prodejce podle Fröhlicha nesmí dopouštět klamavé reklamy a dalších nekalých obchodních praktik, musí splnit informační povinnosti o označení výrobce nebo dovozce, a mít u všech výrobků údaje o materiálovém složení. Je také mimo jiné nutné, aby spotřebitele řádně informoval o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, přijímal v provozovně reklamace a vydával k nim písemné potvrzení. Speciálně v případně textilu je nutné upozornit na správné značení výrobků podle nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady 1007/2011. Nejčastější otázky a odpovědi v souvislosti s tímto nařízením je možné najít zde.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)

Pojízdné prodejny potravin musí být zaregistrovány u Státní zemědělské a potravinářské inspekce, a ta v nich také provádí dozor. Kontroly u pojízdných prodejen bývají v poslední době zaměřeny především na jakost prodávaných masných výrobků či na jakost ovoce a zeleniny. Podle tiskového mluvčího SZPI Pavla Kopřivy hledají a nacházejí inspektoři nejčastěji tyto nedostatky pojízdných prodejen:

 • nedodržování hygienických podmínek prodeje masných výrobků
 • nedodržování hygienických podmínek prodeje u dalších potravin, například manipulaci s pečivem bez použití rukavic
 • nedostatky v označování potravin, nedostatečné označení nebalených uzenin
 • potraviny bez jakéhokoliv označení
 • potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti bez odděleného umístění od ostatních potravin
 • balené potraviny neoznačené v českém jazyce
 • nedostatečně označené nebalené potraviny, chybějící údaje
 • nedostatečně označené balené potraviny, chybějící údaje o složení, datu trvanlivosti, o způsobu skladování
 • nedostatky při skladování za účelem prodeje a uvádění na trh, především nedodržení skladovacích teplot mraženého zboží
 • klamání spotřebitele, často u odrůdy brambor
 • uvádění alkoholických nápojů neznámého původu v autostánku
 • neoznámení zahájení činnosti
 • potraviny bez nabývacích dokladů

Státní veterinární správa (SVS)

Tento úřad vás navštíví pouze v případě, že bude ve vaší prodejně docházet k úpravě masa, mléka, ryb, drůbeže, vajec nebo k prodeji zvěřiny. „Inspektoři SVS kontrolují v pojízdných prodejnách především zdravotní nezávadnost živočišných produktů, doklady o původu zboží a povinné údaje na etiketě, jako je složení, datum spotřeby a neporušenost obalu. Dále sledují podmínky skladování a dodržování chladícího řetězce,“ říká mluvčí úřadu Petr Pejchal. Inspektoři podle něho také kontrolují správnou hygienickou praxi, jako je osobní hygiena, zásobování pitnou vodou, čištění a sanitace nástrojů a pracovního vybavení jakož i samotné pojízdné prodejny.

Krajské hygienické stanice

Ty kontrolují provozovny, které mají charakter občerstvení, a zaměřují se především na rizikové potraviny, tedy hlavně cukrářské, masné a mléčné výrobky. Prověřovány jsou opět podmínky pro prodej všech nabízených potravin, způsob jejich skladování, značení a prodeje, stejně jako zásady osobní a provozní hygieny.

Diskuze