Podnikání

Podnikání na čtyřech kolech. Jak začít s pojízdnou prodejnou?

Renata Lichtenegerová

Podnikání na čtyřech kolech. Jak začít s pojízdnou prodejnou?

Pojízdné prodejny zažívají na tuzemském trhu nový rozmach. Zatímco v devadesátých letech z vesnic téměř vymizely, dnes poptávka po jejich službách naopak roste, protože hromadně zanikají malé kamenné krámky. Roste tedy i zájem podnikatelů o tuto formu prodeje. Jak ale na to, když si přejete doslova rozjet nový obchod?

Prvním krokem, samozřejmě hned po volbě sortimentu, je jakýsi terénní průzkum. Pochopitelně je větší šance uspět tam, kam zatím nikdo další dané zboží nevozí. Vyhlídnete-li si za tímto účelem pozemek patřící obci, jak tomu bývá v případě prodejů na návsích, budete pochopitelně potřebovat její souhlas. Řada obcí vydala pro tyto účely tržní řád formou nařízení v souladu s § 18 živnostenského zákona, který se vztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, tedy právě mimo jiné i na pojízdné prodejny. Ten je tedy nutné nastudovat a řídit se jím. Zpravidla například přesně vymezuje místa pro prodej v dané obci.

Ceny za pojízdnou prodejnu? Nejsou z laciného kraje...

Co se samotné prodejny na kolečkách týče, připravte se na to, že její pořízení není zrovna malá investice. „Velké procento českých zákazníků v současné době nechce nová, ale volí spíše starší vozidla. Jejich cena je daleko přijatelnější. Například nová pojízdná prodejna na maso a chlazené výrobky v lepší výbavě u nás stojí bez daně 1,65 milionu korun. Nabízíme ale i starší vozy, u kterých může být cena až o polovinu nižší,“ přibližuje Jakub Nutz ze společnosti Future-Tech, která se na prodej pojízdných obchodů specializuje a nabízí také jejich pronájem. Ten je alternativou, pokud máte zájem o sezónní obchodní aktivitu, ale i v případě, že na koupi vozu jednoduše nemáte dost peněz, zatímco platit měsíční půjčovné je pro vás reálné.

Řešení: dlouhodobý pronájem

Pro ilustraci se opět podívejme na prodejnu masa a chlazených výrobků. V tuzemsku nejrozšířenější modely vozů k této činnosti určené je možné si pronajmout za cenu okolo dvou tisíc korun na den. U dlouhodobých pronájmů se ceny za jeden den pomalu snižují. „Například oblíbený vůz od výrobce Borco-Hohns na podvozku Fiat Ducato, si lze pronajmout za 26 500 měsíčně. Platí to ale pouze u pronájmů na půl roku a déle,“ říká Nutz. Právě dlouhodobé pronájmy jsou podle něho současným trendem. „Klient si vozidlo půjčí na čtyři až pět let, pak vůz vrátí a vezme si nový. Ten starý se pak po repasování vrátí do nabídky jako ojeté vozidlo,“ dodává Nutz. V případě pronájmů pojízdné prodejny musíte ale ještě počítat se složením zálohy v hodnotě 10 % z prodejní ceny vozu.

Pravidla stanovila i Evropská unie

Při zahájení prodeje se musíte řídit stejnými pravidly jako provozovatelé kamenných obchodů. Nákup a prodej zboží spadá mezi volné živnosti, nevyžaduje tedy prokazování odborné ani jiné způsobilosti. Živnostenský list ale mít musíte. Jedinou výjimkou je jednorázový, nesoustavný prodej přebytků z vlastní zahrady. „Vedle podmínky získat příslušné živnostenské oprávnění je provozovatel pojízdné prodejny povinen splnit i další podmínky stanovené živnostenským zákonem, zejména pak ustanovením § 17 tohoto zákona, které vymezuje pojem provozovny a stanoví povinnosti, jež se k provozování živnosti v provozovně vztahují,“ říká František Kotrba, tiskový mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu. Tyto povinnosti se týkají například správného označení každé provozovny.

Každý provozovatel pojízdné prodejny se musí řídit také nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, kde jsou zejména v příloze II. kapitole III. uvedeny požadavky právě na pojízdné prodejny.

Kontrolám neujedete

Jakmile s prodejem začnete, můžou vás kromě zákazníků navštívit také úředníci. Kontroly bude provádět zejména obecní živnostenský úřad ale také třeba Česká obchodní inspekce a v návaznosti na konkrétní druh zboží, které budete prodávat, také například hygienici, veterináři, celníci a mnozí další.

Tomu, které kontroly jsou v případě pojízdné prodejny nejpravděpodobnější a jak jimi bez problémů projít, se budeme věnovat v příštím článku.

Hlavní požadavky dle § 17 živnostenského zákona

 • podnikatel je povinen u mobilních provozoven na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny (odst. 3)
 • podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. Provozovna tedy musí splňovat předpoklady stanovené zvláštními předpisy - jde zejména o požadavky technické, hygienické, protipožární aj. I pro pojízdnou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny (odst.)
 • pojízdná provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby. Jedná-li se o podnikatele - zahraniční osobu, musí být označena i údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěna organizační složka závodu dané zahraniční osoby (odst. 7)
 • pojízdná provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny (odst. 8)

Základní požadavky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004

 1. Prostory a prodejní automaty musí být v prakticky dosažitelné míře umístěny, navrženy, konstruovány a udržovány v čistotě a v dobrém stavu tak, aby nedocházelo k riziku kontaminace, zejména zvířaty a škůdci.
 2. Zejména musí být, je-li to nezbytné:
  • k dispozici vhodná zařízení pro udržování odpovídající osobní hygieny (včetně zařízení pro hygienické mytí a osušování rukou, hygienické sanitární systémy a příslušenství pro převlékání);
  • povrchy přicházející do styku s potravinami v bezvadném stavu a snadno čistitelné, a je-li to nezbytné, dezinfikovatelné. To vyžaduje použití hladkých, omyvatelných a korozivzdorných netoxických materiálů, pokud provozovatelé potravinářských podniků nepřesvědčí příslušný orgán o vhodnosti jiných použitých materiálů;
  • odpovídajícím způsobem zajištěno čištění, a je-li to nezbytné, dezinfekce pracovních nástrojů a zařízení;
  • odpovídajícím způsobem zajištěno, aby čištění potravin, jeli součástí postupu prováděného potravinářským podnikem, bylo prováděno hygienicky;
  • k dispozici odpovídající přívod teplé nebo studené pitné vody;
  • k dispozici odpovídající systémy nebo zařízení pro hygienické skladování a likvidaci nebezpečných nebo nepoživatelných látek a odpadů (ať kapalných nebo pevných);
  • k dispozici odpovídající zařízení nebo systémy pro udržování a monitorování vhodných teplotních podmínek pro potraviny;
  • potraviny ukládány tak, aby v prakticky dosažitelné míře nedocházelo k riziku kontaminace.

Diskuze