Podnikání

Nevydal úředníkům počítač. Dostal milionovou pokutu

Rudolf Klement

Nevydal úředníkům počítač. Dostal milionovou pokutu

V únoru letošního roku přijela do západočeské firmy Czech Frost neohlášená inspekce z antimonopolního úřadu. Chtěla prověřit obchodní záznamy nacházející se v počítači jednatele společnosti. To ale firma odmítla a dokumenty nezpřístupnila ani po upozornění, že může být potrestána pořádkovou pokutou.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže reagoval na vzniklou situaci tiskovou zprávou:

Pořádkovou pokutu ve výši 1 105 000 Kč uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže společnosti CZECH FROST s.r.o. za maření místního šetření. Rozhodnutí dosud není pravomocné a může proti němu být podán rozklad.

Neumožněním nahlížet do obchodních záznamů nacházejících se v počítači jednatele došlo k nevratnému znemožnění jejich efektivního prověření a bylo zabráněno potenciálnímu získání důležitých důkazů protisoutěžního jednání.

Podle zákona o ochraně hospodářské soutěže jsou v rámci šetření na místě v obchodních prostorách zaměstnanci Úřadu oprávněni vstupovat do obchodních prostor soutěžitelů; ověřovat, zda se v případě dokumentů a záznamů jedná o obchodní záznamy; nahlížet do obchodních záznamů, které se v obchodních prostorách nacházejí nebo jsou z nich přístupné bez ohledu na to, v jaké formě jsou uloženy; kopírovat nebo získávat v jakékoli formě kopie nebo výpisy z obchodních záznamů; pečetit obchodní prostory popřípadě skříně, schránky nebo obchodní záznamy v nich se nacházející na dobu a v rozsahu nezbytném k provedení šetření.

Soutěžitel má během šetření na místě v obchodních prostorách povinnost s Úřadem spolupracovat a zpřístupnit mu všechny dokumenty, které má k dispozici a které se týkají předmětu šetření, i když tyto dokumenty mohou být Úřadem použity k prokázání existence jeho protiprávního jednání. Za nesplnění této povinnosti může Úřad uložit soutěžiteli pořádkovou pokutu až do výše 300 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, a to opakovaně.

Diskuze