Podnikání

Stavíte garáž nebo sklad a narazíte na kostru mamuta. Víte, kolik vás to bude stát?

Jiří Vítek

Stavíte garáž nebo sklad a narazíte na kostru mamuta. Víte, kolik vás to bude stát?

Největší průšvih je, když se náhodou dozvíte, že vaše stavba je na „území s archeologickými nálezy“ a také to, že před hrábnutím do země jste měl splnit svoji oznamovací povinnost, jinak vám hrozí pokuta až čtyři miliony Kč.

V úvahu mohou přicházet dva druhy financování archeologických výzkumů. První se vztahuje k případné majetkové újmě majitele pozemku, která mu může vzniknout tím, že mu archeologové na čas pozemek zaberou a rozkopou. V takovém případě mu náleží příslušná finanční náhrada specifikovaná předchozí dohodou. Zásahy v rámci tzv. základního výzkumu jsou ale dnes spíše ojedinělé.

Ve druhém případě je nutné zaplatit vlastní záchranný archeologický výzkum, který se uskutečňuje v důsledku stavební či jiné činnosti. Pokud je investorem právnická a fyzická podnikající osoba, musí výzkum uhradit tento investor. Jde-li o fyzickou osobu nepodnikající, jdou náklady na vrub organizace, v jejíž prospěch se výzkum dělá. Jinak řečeno, staví-li developer, stát, obec či kterýkoli jiný podnikatel, musí v rozpočtu počítat s částkou na archeologický výzkum. Jestliže někdo staví vlastními silami třeba rodinný domek, měl by náklady uhradit stát, případně kraj.

Obvyklé náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu

NÁKLADY NA PŘÍPRAVNOU FÁZI VÝZKUMU:

1) rešerše (zjištění údajů o nalezišti na základě archivních informací, geofyzikální průzkum, povrchový průzkum)

4 000,- až 10 000,- Kč/den

2) dohled při skrývce + stanovení rozsahu následného ZAV:

Do plochy 1 ha – 20 000,- až 40 000,- Kč
Nad plochu 1 ha – 40 000,- Kč na každý načatý hektar

NÁKLADY NA PROVEDENÍ ZAV:

1) liniové výkopy – dohled (převážně negativní zjištění)

Do délky 500 m – 2 000,- Kč
Do délky 2000 m – 5 000,- Kč
Délka více než 2000 m – 5 000,- Kč + 1 000 Kč za každý další km

2) liniové výkopy – dohled + dokumentace archeologických situací ve stěnách výkopů (v případě plošného výzkumu se náklady odvíjí od zkoumaného objemu):

Do délky 500 m – 2 000,- až 4 000,- Kč/100 m
Do délky 2000 m – 1 000,- až 3 000,- Kč/100 m
Délka více než 2000 m – 1 000,- až 2 000,- Kč/100 m

3) naleziště bez kulturních vrstev, tj. s objekty zahloubenými do podloží – kolísá podle množství archeologických objektů (jam, kůlových jam apod.) patrných po skrývce

Do plochy 1000 m2 – 300 000,- až 500 000,- Kč
Do plochy 5000 m2 (0,5 ha) – 1 250 000,- až 2 000 000,- Kč
Do plochy 1 ha – 1 750 000,- až 3 000 000,- Kč
Plocha 1 ha a více – 2 000 000,- až 3 500 000,- Kč/hektar

4) ZAV v situacích, kde lze vypočítat podle objemu archeologických terénů (souvrství, rozsáhlé zahloubené objekty apod.):

- stratigraficky méně náročné situace (např. málo členitá pravěká kulturní vrstva, nečleněné výplně rozsáhlých objektů) – 2 000,- až 5 000,- Kč/m3

- stratigraficky složité nálezové situace (jádra středověkých měst, sakrální stavby, hrady, členitá pravěká kulturní souvrství apod.) – 5 000,- až 8 000,- Kč/m3

- stratigraficky extrémně složité nálezové situace (vrcholně středověké hřbitovy, naleziště s hojnou přítomností materiálu z organických hmot) – 10 000,- Kč/m3

Struktura nákladů

Terénní část: 60 – 70 %
Zpracování (postexkavační fáze): 30 - 40 %

Nedílnou součástí ZAV jsou odborné analýzy. Jejich uplatnění závisí na typu archeologického výzkumu a nelze je v úplnosti určit předem. Jedná se o odborné posudky z oblasti geologie, antropologie, paleobotaniky, geochemické analýzy (např. obsah fosforečnanů), osteologie, radiokarbonové datování apod.). Některé druhy analýz nelze odkládat a vzorky uchovávat delší dobu (např. palynologie, mikrobiologie apod.).

Podíl nákladů na analýzy:

Podíl těchto analýz obvykle tvoří minimálně 15 % z celkových nákladů ZAV.

Obvyklé náklady jsou stanoveny v daném rozmezí, protože zahrnují různorodí kategorie nalezišť. Obecně platí, že naleziště s delším časovým úsekem využívání s centrální funkcí (ať již v pravěku či středověku) budou vyžadovat vyšší náklady na provedení ZAV než naleziště využívaná jednorázově či periferní.

V případě nalezišť s mimořádně složitými terénními situacemi či nalezišti, která se vyskytují zcela výjimečně, mohou náklady na provedení ZAV přesáhnout obvyklé ceny.

Diskuze