Podnikání

Proč ochrannou známku? Aby vás nevypekl nějaký vykuk!

Rudolf Klement

Proč ochrannou známku? Aby vás nevypekl nějaký vykuk!

Jste podnikatel a užíváte v souvislosti se svou podnikatelskou činností řadu označení? Nějakým způsobem označujete své výrobky a nějak se jmenuje vaše společnost? Potom je namístě uvažovat, jakým způsobem zajistit právní ochranu těchto označení.

Použitý název či logo jsou do určité míry chráněné "samy od sebe", už prostě tím, že je někdo používá. Problém je však v tom, že při případných sporech (někdo začne používat totéž nebo něco podobného, ať už způsobem parazitování nebo poškozování) se práva k takovým značkám obtížně prokazují.

Proto existuje možnost registrace ochranné známky.

Registrací získává majitel ochranné známky právo na její výhradní použití (pro oblasti, pro které je známka registrovaná - viz dále) a požívá zákonné právo na ochranu této známky.

Současně je ale povinen za využití tohoto práva platit příslušným úřadům (tam, kde je známka registrována - u nás je to Úřad průmyslového vlastnictví. Cena je 5000 Kč a upřímně, kdo má čas na jednu návštěvu na úřadě a chvilku u počítače nemusí si vůbec najímat právníka. Stačí jednou vyrazit na úřad s vyplněným dotazníkem.

Volba ochranné známky

Před samotnou registrací si zájemce musí samozřejmě zvolit, co si chce registrovat. Existuje několik kategorií - známka slovní (obyčejný text), slovní grafická (graficky ztvárněný text), obrazová (logo), kombinovaná (logo + text), prostorová (3D objekt) a tvořená pouze barvou (pozor - i pouhá barva může být ochrannou známkou; pamatuji si už i jeden vyhraný spor!).Pro volbu platí poměrně jednoduchá pravidla. Známka nesmí být shodná s již zaregistrovanou známkou.

  • Mnoho firem si důležitost značek pro rozlišení svých produktů od konkurence na trhu uvědomuje, ne všechny si ale uvědomují důležitost jejich ochrany registrací.
  • Registrace podle příslušného zákona o ochranných známkách propůjčuje vaší firmě výhradní právo zamezující konkurenci obchodovat s obdobnými výrobky pod stejnou či matoucím způsobem podobnou značkou.
  • Bez registrace se mohou vaše investice do propagace produktu stát zbytečnými, jestliže konkurenti mohou využít stejné či matoucím způsobem podobné značky pro stejný nebo podobný produkt.
  • Když konkurent přijme obdobnou či identickou značku, zákazníci mohou být svedeni k tomu, aby kupovali u konkurenta a mysleli si, že jde o váš produkt. To nejen sníží vaše zisky a zmate vaše zákazníky, ale může i poškodit image vaší společnosti, zvláště je-li konkurenční výrobek nižší kvality.
  • Vezmete-li v úvahu hodnotu značky a její důležitost pro předjímání úspěchu produktu na trhu, je zásadní a nezbytné se ujistit, že je registrována pro relevantní cílové trhy.
  • Navíc je také možno registrovanou ochrannou známku pronajmout jiným společnostem, čímž je zajištěn další zdroj příjmů, anebo se může stát podkladem pro dohodu o franchisingu.

Proces registrace

Pokud už se člověk neobrátí na právníka a zařizuje si vše sám, má jednoduchou možnost, sám za pár vteřin zjistí, zda již známka existuje

Následně začíná registrace vyplněním registračního formuláře (na papíře nebo elektronicky). Tam se uvedou údaje o vlastníkovi známky, o známce samotné a také seznam produktů, pro které se známka registruje.

Seznam produktů je důležitý ze dvou důvodů. Jednak určuje, pro které produkty (výrobky a služby) bude známka platit, ale také se od něj odvozuje výše správního poplatku za registraci a pozdější obnovování registrace. Produkty jsou členěny do tříd (je jich celkem 45) - v základní výši poplatku (5000 Kč) je registrace do tří tříd, každá další třída je 500 Kč navíc.

Po odeslání registračního formuláře na ÚPV přidělí úřad přihlášce číslo a odešle o tom oznámení. Pak je třeba zaplatit správní poplatek - po jeho zaplacení se teprve rozběhne samotný proces registrace.

Proces začíná tzv. formálním průzkumem, tedy vyhodnocením správnosti přihlášky z hlediska uvedení všech náležitostí ve správné podobě. Pokud je něco špatně, úřad přihlášku vrátí k opravě a doplnění.

Další fází je věcný průzkum, kdy už úřad zkoumá známku jako takovou, tedy možnost její registrace s ohledem na zákonná pravidla. Úřad omezí rozsah platnosti známky, pokud tato nemá pro určité produkty rozlišovací schopnost nebo pro ně existuje dříve zaregistrovaná ochranná známka.

Projde-li známka aspoň pro některé produkty úspěšně věcným průzkumem, je zveřejněna. Od této chvíle začíná běžet lhůta 3 měsíce pro podávání námitek. Námitky mohou podávat jen osoby uvedené v zákoně (typicky vlastníci starších ochranných známek) a podávání je zpoplatněno. O námitkách probíhá zvláštní řízení. Kromě námitek lze podávat i připomínky (ty může podávat kdokoliv), ale o nich se řízení nekoná, pouze je posuzuje úřad.

Pokud vše proběhne úspěšně (tj. nikdo nepodá námitky ani připomínky, případně podány jsou, ale skončí zamítnutím), je ochranná známka zapsána do rejstříku. 

Další informace

Celý proces registrace (od podání přihlášky) lze sledovat na webu ÚPV. Je tam vidět, v jakém stavu se registrace právě nachází a který úředník ji zpracovává.

Registrace ochranné známky platí 10 let od podání přihlášky (nikoli od zapsání do rejstříku). Po uplynutí této doby je potřeba ji obnovit, jinak propadne a může si ji zaregistrovat někdo jiný. Za obnovení se platí poplatek.

Diskuze